membres fisema dans une entreprise franche
membres fisema dans une entreprise BTP
Mpiasa amin’ny fanaovan-trano

Miha-marefo sy tsy mari-toerana hatrany ny asa ankehitriny!

Amin’izao fotoana izao, saiky mitsingilahila avokoa ny asa rehetra ary tandindomin-doza ny zontsika; fotoana izao hiarahana manambatra ny hery ka hiarovana izany asa sy zo izany, MIDIRA SENDIKA!

Anisan’ny antom-pisian’ny FI.SE.MA sy ny tanjony dia ny fampahafantarana ny mpiasa ny zony sy ny andraikiny ahatonga azy ireo ho mpiasa tompon’andraikitra ary afaka hiaro ny zony amin’ny fotoana sy ny  toerana rehetra.

Manoloana ny geja sy ny fanerena samihafa mianjady amin’ny mpiasa sy ny fiharatsian’ny kalitaon’ny fiainany sy ny asany mantsy, dia manana adidy hanohana sy handamina ary hampiofana azy ireo ny sendika.

Manomboka hatrany amin’ny fampiasana ankizy ka hatramin’ny mpiasa mpifindra monina sy ny zokiolona, ​​miha-marefo ny zo fototra, manoloana ny tsy fahafahan’ireo inspektora sy mpanaramaso ny asa mampihatra araka ny tokony ho izy ny didy aman-dalàna manan-kery. Manaporofo izany ny zava-misy etsy sy eroa ary ireo fitarainana voaray.

Etsy ankilany, manaiky hararaotina ny mpiasa noho ny tahotra sao ho very asa sy ny tsy fahalalana ka mora latsaka ao anaty fahantrana.

Arovan’ny Lalana ny anarana sy ny mari-pamantaran’ny FI.SE.MA

Tsara ny ahafantaran’ny besinimaro fa voapetraka eo anivon’ny sampan-draharaha miaro ny marim-pamantarana sy ny anarana fiantso ny ireo marim-pamantarana sy ny anaran’ny FI.SE.MA na ny FIRAISAN’NY SENDIKAN’NY MPIASA ETO MADAGASIKARA.

Noho izany, tsy azon’olon-kafa ampiasaina na alain-tahaka ireo marim-pamantarana sy anarana ireo, fa mahavoasazy.

NY KONGRESY FAHA-10 NY FISEMA

Zava-dehibe eo amin’ny fikambanana sendikaly ny fanatanterahana ny KONGRESY izay ambaratonga fara-tampony amin’ny fandraisana fanapahan-kevitra.

Io no fotoana ifanakalozan’ny solontena isan-tsampana, isam-paritra ary isan-tsokajin’asa hevitra sy ankatoavana ny sori-dalana arahin’ny Fikambanana. Io koa no ambaratongam-pahefana mifidy ny Birao Foibe.

Indro atolotra anao ireo fehi-kevitry ny KONGRESY FAHA-10 ny FI.SE.MA. izay natao ny faha-18 sy 19 Jona 2019 teto Antananarivo.

Izahay mpizaika amin’ny Kongresy faha-10`ny FISEMA,

DIA MANAO IZAO FEHIN-KEVITRA IZAO:

MOMBA NY FIAINAM-PIRENENA ANKAPOBENY:

  1. Laharam-pahamehana ny fanamafisana na ny fanorenana ifotony mihitsy ireo fototra iorenan’ny fiaraha-monina Malagasy: ny toe-tsaina sy ny toe-panahy maha-Malagasy, ny soatoavina sy ireo fomba amam-pahendrena Malagasy, ny rafi-piaraha-monina miorina amin’ny fokonolona, izay sady vakoka no sehatra sy fitaovana ivelaran’ny demokrasia, ary ny fandrindrana izany amin’ny fivoaran’ny fanatontoloana sy ny teknolojia;
  2. Tsy azo lavina fa misy fiantraikany tsara ny fanatontoloana sy ny teknolojia vaovao avo lenta, toy ny fanamorana ny fifandraisana, sy ny fahalalam-baovao, ka ahafahana manovo fahalalana sy traikefa maro, kanefa koa dia tsy azo odian-tsy hita – ary mila fanefitra mahomby – ny voka-dratsiny indrindra eo amin’ny fanabeazana ny zaza sy ny tanora izay manjary tsy mahafehy tena intsony sy manao zavatra mamoafady. Tandindomin-doza anefa ny fampananan’asa noho ny firoboroboan’izany teknolojia avo lenta (Automatisation-Robotisation) izany.

Firotsahana ho mpikambana

Distrika na Faritra misy anao

IREO ZO FOTOTRA EO AMIN’NY ASA

Mbola maro ny mpiasa na ny olona tokony hiasa no tsy mahalala akory ny ZO FOTOTRA EO AMIN’NY ASA. Koa indro ampafahantarina antsika izy ireo. Marihina fa singa iray mandrafitra ny ASA MENDRIKA ireo zo fototra eo amin’ny asa ireo.

Ny falalahana hanao fikambanana sy ny fanekena marina ny zo hanao fifampiraharahàna iombonana. ​

Ho fampiharana ny Zon’olombelona hahazo hanorina fikambanana aty amin’ny tontolon’ny Asa, dia nankatoavina tamin’ny taona 1948 ny Fifanarahana Iraisam-pirenena faha-87 momba ny fahalalahan’ny sendikà sy ny fiarovana ny zo sendikaly ary ny taona 1949 ny Fifanarahana Iraisam-pirenena faha-98 momba ny Zo hanao fikambanana sy ny Fifanarahana iombonana.

Ny fanafoanana ny asa an-terivozona sy didian-katao amin’ny endriny rehetra.

Efa hatramin’ny fahagolan-tany no nisian’ny asa an-terivozona sy/na didian-katao. Maro ny endriny isehoan’izany. Ny taona 1930 no nankatoavina ny Fifanarahana Iraisam-pirenena faha-29 momba ny asa-anterivozona, ary ny taona 1957 ny Fifanarahana faha-105 izay natao manokana hanafoanana ny asa an-terivovona, amin’ny endriny rehetra.

Ny famongorana ny fampiasana ankizy.

Mbola hita hatraiza hatraiza – indrindra any amin’ny Tany mahantra – ny fampiasana ankizy. Fositra iray manimba ny fiaraha-monina anefa izany sady mampiseho ny endri-panambakana amin’ny tontolon’ny asa. Ny taona 1973 no nankatoavana ny Fifanarahana Inrasam-pirenena momba fe-taona farany ambany ahazoana miditra eo amin’ny tontolon’ny asa ary ny Fifanarahana faha-182 momba ny asa ratsy mambotry ny ankizy dia nankatoavina ny taona 1999.

Ny fanafoanana ny fanavakavahana eo amin’ny asa aman-draharaha.

Zava-dehibe eo amin’ny asa ny fitovian-jo eo amin’ny Asa aman-draharaha.
Mazàna anefa, misy manana tombony na iangarana mihitsy mihoatra ny hafa noho ny maha-lahy na mahavavy azy, noho ny finoany, noho ny volon-kodiny, noho ny maha-mpikambana azy amin’ny sendika .
Tsy voahaja ilay fenitra hoe: “Asa mitovy, Karama mitovy, Zo mitovy”.

FANTARO NY MOMBA NY O.I.T. SY NY ASA MENDRIKA

Horonan-tsary mampahafantatra ny Organisation Internationale du Travail na ny Fandaminana Iraisam-pirenena momba ny ASA

Zava-dehibe ny fanapariahana io horonan-tsary io mba ahafantaran’ny mpiantsehatra ireo Fenitra tokony hifehy ny fifandraisana eo amin’ny Asa.