AZA HATAO ANKILABAO NY MPIASA MPAMOKATRA…. !

Classé dans : ACTUALITES, FITENY MALAGASY, SYNDICALISME | 0

Iaraha-mahita amin’ny fampahalalam-baovao sy ny tambazotran-tserasera samihafa ny fanaovana sy ny fanatsarana ny foto-drafitrasa isan-karazany manaram-penitra ataon’ny Fitondram-panjakana  sy ireo ambaratongam-pitondrana isan-tokony.

Etsy ankilany anefa dia mimenomenona ny olona satria  tsy mira zotra amin’izany ny fiainam-bahoaka, anisan’izany ny fiainan’ny mpiasa Malagasy mpamokatra izay mandroso midina toa rano hatrany. Tsy misy tsy mikaikaika ny rehetra manoloana ny fitontonganan’ny fahefa-mividiny. Tsy maharakotra ny filana fototra intsony toy ny sakafo, ny fitafiana, ny fitsaboana, ny fianaran’ny ankizy,….  ny fidiram-bola isa-tokantrano.

Mitombo hatrany ireo mpiasa tsy mandray karama feno intsony, maro koa ireo tsy mandray karama efa am-bolana maro any amin’ ireo orinasam-panjakana sy ireo sampan-draharaha eo ambany ny fiahian’ny Fanjakana: mpiasan’ny Oniversité, ny mpiasan’ny kaominina maromaro manerana ny Nosy, tambin-karaman’ny mpampianatra FRAM….sns . Misy ihany koa ireo tokony efa handray fisotroan-dronono kanefa dia tsy misitraka izany noho ny tsy fahaloavan’ireo sampan-draharaham-panjakana ny latsakemboka any amin’ny Tahirim-bolam-pisotron-drononon’ny mpiasam-panjakana sy ny miaramila (C.R.C.M. sy ny CPR).

Mampametram-panontaniana ny maro, araka izany, ny hoe manam-bola ve Fitondrana sa ny fandaminana no tsy lavorary no dia ampijaliana toy izao ny mpiasa, izay efa tena latsaka anaty fahantrana lalina.

Manampy trotraka izany ny fanararaotam-pahefana, ny tsy fitsinjovana ny maha-olona ataon`ireo mpampiasa sasany amin`ny sehatra tsy miankina manara-drafitra na tsia, izay manao tsindrio fa lavo ny mpiasa marefo amin`ny fanapahana ny fifanarahan’asa noho ny tsy fahafahana mamonjy ny asa nateraky ny hamehana ara-pahasalamana sy ny fanapahana karama na fitrosana andro fialan-tsasatra noho ny fikatsoana nandritra ny fihibohana tanteraka nampikatso teto Analamanga, ka tsy nahafahana namonjy ny asa amandraharaha.

Mandry tsy lavo loha ny ankamaroan’ny olona – na ety andrenivohitra izany na any ambanivohitra -, noho ny tsy fisian’ny fandriam-pahalemana, ny  tebiteby manoloana ny valan’aretina COVID 19 sy ny vesatry ny fahantrana.

Amin’ny maha-mpikambana an’i Madagasikara ao amin’ny OIT, dia misy ireo FANAMBARANA nataon’ny Organisation Internationale du Travail tamin’ny faha-100 taonany, ny Volana jona 2019,  momba ny hoavin’ny Asa ary koa ny FANAMBARANA nataon’ny fivoriana faha-14 momba ny Asa aty Afrika tamin’ny Volana Desambra 2019 tany Abidjan, izay mametraka ny OLONA HO IVON’NY FAMPANDROSOANA ka tokony ho tanterahina. Anisan’izany ny Firosoana bebe kokoa any amin’ny Rariny sy hitsiny ara-tsosialy (Vers plus de Justice sociale), ny fanomanana ny Asa tsaratsara sy mendrika ho an’ny Tanora, ny fampanaraham-penitra ny fihariana tsy ara-dalàna (transition de l’économie informelle vers le formel), ny fanatsarana ny fahaiza-miasa (développement des compétences), ny fanatsarana ny fahaiza-manao ny mpiombon’antoka eo amin’ny tontolo ny asa (renforcement de capacités des partenaires sociaux).

Hatreto anefa dia tsy hita taratra loatra ao amin’ny Politikam-panjakana, na ny Programa ankapobeny ny fanatanterahana ireo fanamby ireo. Zary resaka ambony latabatra no betsaka ka lasan-ko vavany toa haron-tabebaka ny fitondrana ny Firenena. Torak’izany koa ny fanatrarana ny Tanjon’ny Fampandrosoana Lovain-jafy (O.D.D). Toa tsy fantatry ny Fitondrana na iniana hadinoina fa ny Asa no fanoitra tsara indrindra hampisitrahana ny zo fototry ny maha-olona, hanatsarana ny farim-piainana sy hampakarana ny harin-karena faobe ka handresena ny fahatrana.

Koa MANAO ANTSO AVO AMIN’ NY FITONDRANA izahay Sendika FI.SE.MA. mba hampanaram-penitra ny fiainan’ny mpiasa sy ny fiainam-bahoaka amin’ny ankapobeny. Ilaina, araka izany:

1.- NY FANDOAVANA TSY MISY HATAK’ANDRO NY KARAMA SY NY ZON’NY MPIASA TSY MBOLA VOAEFA : VACATIONS, TAMBY SAMIHAFA, ORA AMBONY AMPANGA,…..;

2.- NY FANAOVANA  HO VAIN-DOHAN-DRAHARAHA SY HO LAHARAM-PAHAMEHANA NY FIAROVANA NY ASA MISY SY NY FAMORONANA ASA MAHAVELONA;

3.-NY  FANATSARANA  HAINGANA NY FIAHIANA ARA-TSOSIALIN’NY MPIASA – INDRINDRA IREO MPIASA VOATOSIKA HO LASA MPIASA TENA, VOKATRY NY HAMEHANA ARA-PAHASALAMANA,  MBA AHAFAHAN’IZY IREO MISITRAKA NY FITSABOANA SY MITSINJO NY FISOTROAN-DRONONONY, IZAY EFA NANDOAVANY LATSAKEMBOKA AN-TAONANY MARO;

4.- NY FAMETRAHANA HO LAHARAM-PAHAMEANA NY DINIKA SOSIALY MAROLAFY (Tripartisme) ISAN-TANATOHATRA:  KA HAMORY NY VONDRON’NY MPAMPIASA SY NY VONDRON’NY SENDIKAN’NY MPIASA HANDINIHINA NY  HO AVIN’NY TONTOLON’NY ASA AMIN’NY ANKAPOBENY, ARAKA NY FANAMBARANA NATAO TANY ABIDJAN TAMIN’NY VOLANA DESAMBRA 2019, ARY NY FIATREHANA NY FANARENANA NY TOE-KARENA SY NY SOSIALY, AORIAN’IZAO VALAN’ARETINA IZAO AO ANATIN`NY PROGRAMAN`ASA FISANDRATANA (Programme Emergence).

Antoka ho amin’ny fitoniana eo amin’ny tontolon’ny Asa ireo no sady dingana hirosoana any amin’ny Fampandrosoana Lovain-jafy.