IREO ZO FOTOTRA EO AMIN’NY ASA

Classé dans : FITENY MALAGASY, SYNDICALISME | 0

Zava-dehibe ho an’ny mpiasa sy ireo izay hiditra eo amin’ny tontolon’ny Asa ny fahalalana ny fara-fahakeliny tokony ho fantatra momba ireo zo sy andraikitra ary adidin’ny mpiasa. Ekena fa natao ivelomana sy iahiana ny ankohonana sy ny fianakaviana ny asa, kanefa tsy maintsy tandrovina koa ny maha-olona ilay mpiasa sy ny fahamendrehany eo amin’ny asa ataony.

Izany no nahatonga ny Fandaminana Iraisam-pirenena momba ny Asa honondro FIFANARAHANA VALO atao hoe FOTOTRA ho an’ny zon’olombelona eo an-tsehatry ny asa – na toa inona na toa inona dingam-pandrosoana tratran’ny Firenena tsirairay Mpikambana. Fepetra miantoka ny zo hafa ireo zo ireo, tanjona ifaharan’ny mpiasa, hanaingàny ezaka hanatsarany ny mombamomba ny asany, na ho an’ny tsirairay na iombonana.

Koa hotanisaina eto ireo ZO FOTOTRA efatra izay samy manana FIFANARAHANA FOTOTRA ROA avy.

Ho fampiharana ny Zon’olombelona hahazo hanorina fikambanana aty amin’ny tontolon’ny Asa, dia nankatoavin’ny Fandaminana Iraisam-pirenena momba ny Asa (Organisation Internationale du Travail) tamin’ny taona 1948 ny Fifanarahana Iraisam-pirenena faha-87 momba ny fahalalahan’ny sendikà sy ny fiarovana ny zo sendikaly ary ny taona 1949 ny Fifanarahana Iraisam-pirenena faha-98 momba ny Zo hanao fikambanana sy ny Fifanarahana iombonana

Fifanarahana faha-87 momba ny fahalalahan’ny sendika sy ny fiarovana ny zo sendikaly – 1948

 • Ny mpampiasa sy ny mpiasa, tsy misy avakavaka, dia manan-jo hanangana fikambanana; ary izany dia tsy ilàna fahazoan-dalana mialoha. Manan-jo koa izy hiditra amina fikambanana izay tiany ary mikendry ny fampiroboroboana sy fiarovana ny tombontsoany. Ny hany fepetra amin’izany dia ny fankatoavany ny sata mifehy izay fikambanana idirany;
 • Na izany aza, dia ny didy aman-dalàn’ny firenena tsirairay no hamaritra ny fepetra hampihàrana ity Fifanarahana ity amin’ny tafika sy ny pôlisy;
 • Manan-jo hanangana sy hiditra amina fivondronana sy fivondronambe ny fikambanana. Manan-jo hiditra amina fikambanana iraisampirenen’ny mpampiasa na mpiasa koa izy, ary toy izany koa ny fivondronany na ny fivondronambeny;
 • Ankoatr’izany, ireo fikambanana sy fivondronana ary fivondronambe ireo dia manan-jo:
  • hamolavola ny sata sy fitsipika mifehy azy avy,
  • hifidy malalaka ny solontenany,
  • handamina ny fitantanany sy ny asa ataony,
  • hamolavola ny fandaharan’asany,
 • Tsy mahazo manao fihetsika mety mamepetra ny zon’ny fikambanana na manelingelina ny fizakàny izany ny manam-pahefana (fanjakana);
 • Tsy azo ankinina amina fepetra mety hisakantsakana ny fizakàna ireo zo voalaza eo aloha ireo ny fizakàn’ny fikambanana sy fivondronana ary fivondronambe sata ara-dalàna. Ankoatr’izany dia tsy azo foanana na ahantona amin’ny alalan’ny didim-pitondràna izy ireo.
 • Tsy maintsy manaja ny ara-dalàna ny mpiasa, ny mpampiasa sy ireo fikambanany avy, rehefa mampiasa ny zo omen’ity Fifanarahana ity azy. Na ahoana na ahoana anefa dia tsy tokony hanafoana ny antoka voalazan’ny Fifanarahana ny lalàn’ny firenena sy ny fomba fampiharana azy;
 • Amin’ny ankapobeny dia tokony handray ny fepetra rehetra ilaina sy izay mety indrindra, hiantohana ny fampiasan’ny mpiasa sy mpampiasa malalaka ny zo sendikaliny ny fanjakana.

Fifanarahana faha – 98 momba ny zo hanao fikambanana sy Fifanarahana iombonana, 1949

 • Tokony harovana amin’ny fanavakavahana noho ny antony ara-tsendikà ny mpiasa, indrindra momba ireto :
  • ny fampiankinana ny fandraisana azy hiasa amin’ny fidirany ho mpikambana na ny fialàny amina sendikà iray;
  • ny fandroahana mpiasa na fikendrena izay hahavoa azy noho ny maha-mpikambana azy anaty sendikà na noho ny fandraisany anjara amin’ny asan-tsendikà ivelan’ny ora fiasàna na manditra ny ora fiasàna, araka ny efa neken’ny mpampiasa;
 • Tokony ho voaaro tsara amin’ny fifampitsabahan’izy samy izy, araka izay mampety azy indrindra, ny fikambanan’ny mpiasa sy mpampiasa, indrindra amin’ny fihetsika mety hahatonga ny fikambanan’ny mpiasa ho voabaiko na ho voavatsy vola na ho voafehin’ny mpampiasa na fikambanana mpampiasa;
 • Manome falalahana ny lalàn’ny firenena tsirairay, hamaritra ny fetra ahazoana mampihatra azy amin’ny tafika sy ny polisy ity Fifanarahana ity. Hafa tsy izany, tsy mijery ny momba ny fôksenera mpanao fanjakana izy ity ka tsy azo heverina ho fanohintohinana ny zony sy ny satany.

Efa hatramin’ny fahagolan-tany no nisian’ny asa an-terivozona sy/na didian-katao. Maro ny endriny isehoan’izany; ohatra fanefana trosa, fampanaovana asa tsy an-tsitrapo,… . Ny taona 1930 no nankatoavina ny Fifanarahana Iraisam-pirenena faha-29 momba ny asa-anterivozona, ary ny taona 1957 ny Fifanarahana faha-105 izay natao manokana hanafoanana ny asa an-terivovona, amin’ny endriny rehetra. Ireto ambany ireto ny votoatin’ireo Fifanarahana Iraisam-pirenena roa momba ny fandrarana ny fampanaovana asa an-terivozonona na didian-katao.

Fifanarahana faha-29*

momba ny asa anterivozona, 1930

 • Ny fanjakana rehetra mankatoa ity Fifanarahana ity dia manome toky fa hanafoana ny asa anterivozona na asa didian-katao amin’ny endriny rehetra, ao anatin’ny fotoana fohy araka izay azo atao.
 • Ny fitakiana tsy ara-dalàna aman’olona, hanao asa anterivozona na asa didian-katao, dia tokony ho azo hanomezana sazy mandaitra sy mihatra ara-bakiteny.
 • Na izany aza dia misy sokajin’asa sasany izay tsy iharan’ity Fifanarahana ity:
  • ny asa miaramila madiodio raha toa izany voadidin’ny lalàna momba ny raharaha miaramila ho tsy maintsy atao,
  • ny asa efa tsy maintsy ataon’ny olom-pirenena tsirairay amin’ny maha-olom-pirenena azy,
  • ny asa tsy maintsy atao noho ny fanamelohana navoakan’ny fitsaràna raha toa ka :
   • atao eo ambany fanaraha-mason’ny manam-pahefana izany asa izany;
   • tsy alefa hiasa ho an’olon-tsotra na orinasa na fikambanana tsy miankina ilay olona.
  • ny asa atao noho ny fahaporetana (ady, voina mihatra ary amin’ny ankapobeny, ny toe-javatra rehetra mampitatao loza amin’ny ain’olona sy amin’ny toe-piainan’ny mponina manontolo na ampahany amin’ny mponina)
  • ny asa madinika eny an-tanàna (asa ho tombontsoa iombonana, raha toa ka mahazo milaza ny heviny ny amin’ny mampitombina na tsia ny asa ampanaovina azy ny mponina na ny solontenany).

Fifanarahana faha-105

momba ny fanafoanana ny asa anterivozona,1957

 • Ny firenena rehetra mankatoa io Fifanarahana io dia manome toky fa hanafoana ny asa anterivozona sy ny asa didian-katao ary tsy hampiasa io fomba io mihitsy, na toa inona na toa inona endriny :
  • ho fomba famoretana na fitaizàna politika na sazy atao, amin’  olona manana na milaza hevitra politika na maneho firehan-kevitra manohitra ny fandaminana misy, eo amin’ny politika sy ny fihariana ary ny sôsialy,
  • ho fomba fanetsehana sy fampiasàna ny mpiasa hoenti-mampivoarana ny fihariana,
  • ho fomba fifehezana eo amin’ny asa,
  • ho sazy noho ny fandraisana anjara tamina grevy,
  • ho fomba entina manavakavaka ara-bolonkoditra, ara-piaraha-monina, ara-piaviana na ara-pivavahana.

Mbola hita hatraiza hatraiza – indrindra any amin’ny Tany mahantra – ny fampiasana ankizy. Fositra iray manimba ny fiaraha-monina anefa izany sady mampiseho ny endri-panambakana amin’ny tontolon’ny asa. Ny taona 1973 no nankatoavana ny Fifanarahana Iraisam-pirenena momba fe-taona farany ambany ahazoana miditra eo amin’ny tontolon’ny asa ary ny Fifanarahana faha-182 momba ny asa ratsy mambotry ny ankizy dia nankatoavina ny taona 1999.

Zava-dehibe eo amin’ny asa ny fitovian-jo eo amin’ny Asa aman-draharaha. Mazàna anefa, misy manana tombony na iangarana mihitsy mihoatra ny hafa noho ny maha-lahy na mahavavy azy, noho ny finoany, noho ny volon-kodiny, noho ny maha-mpikambana azy amin’ny sendika, sns sns.
Tsy voahaja ilay fenitra hoe: “Asa mitovy, Karama mitovy, Zo mitovy”.

Koa mba hanafoanana ny fanavakavahana sy isorohona izany eo amin’ny asa aman-draharaha, dia nankatoavin’ny Fandaminana Iraisam-pirenena momba ny Asa ny Fifanarahana faha-100 momba ny fitovian’ny sandan’asa tamin’ny taona 1951 ary Fifanarahana faha-111 mikasika ny fanavakavahana (eo amin’ny asa aman-draharaha) ny taona 1958.

Fifanarahana faha-100

momba ny fitovian’ny tambin’asa,1951

 • Ny fanjakana rehetra mankatoa ity Fifanarahana ity dia tokony hanao izay hampiharana amin’ny mpiasa rehetra ny foto-kevitra momba ny fitovian’ny tambin’asa ho an’ny lehilahy sy ny vehivavy manao asa mitovy lanja, raha toa ka mety amin’izany ny fomba manan-kery enti-mamaritra ny sandan’ny tambin’asa;
 • Fomba iray atoro, hanamoràna ny fampiharana ity Fifanarahana ity, ny fanombanana tsy mitanila ny asa atao, araka ireo lahasa samihafa momba azy;
 • Raha toa izany fanombanana izany hahitàna fa, samihafa ny lahasa atao ka mahatonga fahasamihafàn’ny sandan’ny tambin’asa – izay tsy miankina amin’ny maha-lehilahy na maha-vehivavy raha izany – dia tsy tokony hoheverina ho mifanohitra amin’ny foto-kevitra momba ny fitovian’ny tambin’asa, ny fahasamihafàna hita;
 • Tokony hiara-miasa amin’ny fikambanana mpampiasa sy mpiasa ny fanjakana, hampody ventiny ny voalaza amin’ity Fifanarahana ity.

Fifanarahana faha-111

momba ny fanavakavahana (eo amin’ny asa aman-draharaha),1958

 • Ny fanjakana rehetra mankatoa ity Fifanarahana ity dia manome toky fa hamolavola sy hampihatra politikam-pirenena hampiroboroboana ny fitovian’ny « chance » sy ny tambin’asa mba hanafoanana ny fanavakavahana rehetra amin’ireto lafin-javatra ireto :
  • ny fahazoana fiofanana momba ny asa;
  • ny fahazoana asa sy fidirana amin’ny raharaha samihafa;
  • ny antonanton-javatra manodidina ny asa;
 • Tokony hifantohany indrindra ny:
  • hiara-miasa amin’ny fikambanana mpampiasa sy mpiasa na fikambanana mahefa hafa, mba hanamora ny faneken’ny olona ny fampiharana ny politikany;
  • hanafoana ny didy aman-dalàna na didim-pitondràna tsy mifanaraka amin’izany politika izany;
  • hamoaka lalàna sy mampirisika fandaharan’asa fanabeazana, hanamoràna ny fampiharana azy;
  • hiantoka ny fampiharana ny politikany mikasika ny fampananana asa, mikasika ny sampan-draharaha mpanoro lalana sy mpampiofana amin’ny asa ary ny sampan-draharaha fampidirana hiasa, izay fahefana mahasahana ny firenena no manara-maso azy;
  • hampiseho izay fepetra noraisiny ho fampiharana izany politika izany ao amin’ny tatitra momba ny fampiharana ny Fifanarahana.
 • Ity Fifanarahana ity dia manaisotra ireto karazana fepetra ireto tsy ho isan’izay heverina ho fanavakavahana :
  • ireo izay miorina amin’ny fahaizana ilaina hanaovana ny asa;
  • ireo izay azo hamarinina fa momba ny filaminan’ny fanjakana;
  • ireo izay miendrika fepetra fiarovana na fiahiana sôsialy.