KAONTIM-BOLA REHETRA na SOLDE DE TOUT COMPTE

Olana miseho matetika eo amin’ny mpiasa ny tsy fahazoana ny KAONTIM-BOLA REHETRA na SOLDE DE TOUT COMPTE – S.T.C. –  rehefa rava na tapaka ny fifanarahan’asa, indrindra rehefa voaroaka izy. Maro ny mpiasa no tsy mahalala sy tsy mahay mikajy izany KAONTIM-BOLA REHETRA izany, ka anararaotin’ny mpampiasa azy. Ny mpampiasa koa moa tsy te-hiala vola rahateo, ary raha azony natao dia tsy norarainy mihitsy izany zon’ny mpiasa izany.   

KAONTIM-BOLA REHETRA

Ireto ary ny fanazavana ireo KAONTIM-BOLA REHETRA tokony horaisina.

Tsara ny manamarika ety am-piandohana fa ny fandoavana ny KAONTIM-BOLA dia iray amin’ireo tokony hataon’ny mpampiasa rehefa tapitra ny fifanarahana asa iray. Na inona na inona antony fialana  – fandroahana, famaranana ny fifanarahana, fametraham-pialana, famaranan’ny fifanarahana na fisotroan-dronono -,  REHEFA MPAMPIASA dia tsy maintsy mandoa ny  KAONTIM-BOLA REHETRA an’ny mpiasa. Araka ny fehezin’ny Fehezan-dalàna momba ny Asa Malagasy, ny famaranana ny fifanarahana asa dia tsy maintsy hamarinina amin’ny alàlan’ny fanomezana KAONTIM-BOLA REHETRA na S.T.C. ho an’ny mpiasa sy ny fanomezana taratasy fanamarinana niasàna na Certificat de Travail.

Tsy hoe antontan-taratasy tsotra fotsiny omena ny mpiasa izany  ny S.T.C., fa tsy maintsy voalaza mazava ao ny vola isan-karazany izay tsy maintsy aloan’ny mpampiasa amin’ny mpiasa rehefa tapitra ny fifanarahana asa, izay tsy maintsy voafaritry ny Fitsipika Anatiny ao amin’ny orinasa manana izany.

Ny S.T.C. dia tsy maintsy mampiseho amin’ny antsipiriany ny lisitr’ireo vola samihafa amin’ny tambin-karama sy ny tamby isan-karazany:

  • Ny ambin-karama amin’ny vaninandro ialana ao amin’ny orinasa,
  • ny tambim-pampandrenesana mialoha (Indemnité de préavis),
  • ny tambin’ny fialan-tsasatra tsy nositrahana (Indemnité compensatrice de congé),
  • bonus rehetra, sns (raha misy).

Tokony homarihina ihany koa fa ny singa tsirairay amin’ny tambin-karama dia mifanentana amin’ny kajin’ny karama nifanarahana izay tsy maintsy dinihan’ny mpitantana tsara.

IRETO NO TOKONY HO HITA AO AMIN’NY SOLDE DE TOUT COMPTE :

NY AMBIN-KARAMA AMIN’NY VANINANDRO IALANA AO AMIN’NY ORINASA

Io ambin-karama io dia kajiana amin’ny andro nandraisana karama farany ka hatramin’ny andro ialana amin’ny orinasa. Antsoina koa hoe TOMBOKANDRO izy io.

NY TAMBIN’NY FAMPANDRENESANA MIALOHA NA INDEMNITE DE PREAVIS:

Raha misy ny fanapahana ny fifanarahana asa iray (rupture de contrat de travail) : na izany fametraham-pialana nataon’ny mpiasa na fandroahana nataon’ny mpampiasa, dia tsy maintsy misy ny fampandrenesana mialoha avy amin’ny andaniny maniry ny hanapaka azy io. Ny fe-potoanan’ny fampandrenesana dia miankina amin’ny sokajin’asa sy ny faharetanan’ilay mpiasa tao amin’io sokajin’asa io. Ny fe-potoana fampandrenesana mialoha dia voafaritra ao amin’ny didim-panjakana laharana 2007-009 tamin’ny 9 Janoary 2007. Mety tsy hanome an’io tambim-pampandrenesana mialoha io anefa  ny mpampiasa raha nanao fahadisoana mavesatra (fautes lourdes) na hadisoana bevava (fautes graves) ilay mpiasa , araka izay voalaza ao amin’ny Fitsikipa Anatin’ilay Orinasa.

NY TAMBIM-PANONERANA NY FIALAN-TSASATRA TSY NOSITRAHANANA NA INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGE.

Ny tambim-panonerana ny fialan-tsasatra tsy nositrahana dia mifanaraka amin’ny fandoavana ny andro fialan-tsasatra izay tsy noraisina tamin’ny taona lasa sy ny taona diavina. Ny tambim-panonerana mifanaraka amin’izany dia tsy tokony ho latsaky ny salan’isan’ny karama noraisin’ilay mpiasa tao anatin’ny roa ambin’ny folo volana lasa.

NY TAMBIN-KARAMA ISAN-KARAZANY NA INDEMNITES ET PRIMES DIVERSES

Ny tambin-karama isan-karazany dia tsy maintsy ampidirina amin’ny fikajiana ny KAONTIM-BOLA REHETRA.

 Raha misy ny fandroahana ara-toekarena (licenciement économique) na ny fiatoan’ny asa (arrêt du travail), ny mpiasa dia omena tambim-pandroahana  – na indemnité de licenciement – mitovy amin’ny karama 10 andro isan-taona, tsy mihoatra ny karama 6 volana anefa izany araka ny  Andininy faha-28 ny Lalana mifehy ny Asa .

Marihina hatrany fa ny fandoavana ny STC dia tokony miaraka amin’ny fanomezana ny Taratasy fanamarinanana ny niasana na Certificat de Travail   

NY KAONTIM-BOLA REHETRA DIA ANESORANA NY HETRA (IRSA) SY NY LATSAKEMBOKA FANDOA ANY AMIN’NY CNAPS SY NY SMIE – 1% AVY .