Ny fifanekena momba ny asa

Classé dans : FITENY MALAGASY | 0

Zava-dehibe tokoa ny fifandraisana ao amin’ny asa ka mila fantarina amin’ny an-tsipiriany mba hisorohana ny olana, ka ny hanombohana azy dia ny FIFANEKENA MOMBA NY ASA.

1. Ireto avy ny fitsipi-pifehezan’ny fifanekena momba ny asa izay noraiketan’ny lalana mifehy ny asa eto Madagasikara :

 • Ny fahalalahana eo amin’ny fanaovana fifanekena
  • Ny fanajana ny fepetra momba ny filaminam-bahoaka
  • Ny famehezana ny fitsipi-dalana itambarambe
  • Ny fanekena an-tsitrapon’ny mpifanaiky andaniny sy ankilany
  • Ny fahafahana manao fifanekena
  • Ny fisiany votoatiny mazava sy antony ara-dalàna
 • Ny fanaovana  an-tsoratra ny fifanekena manondro mazava farafahakeliny ny :
  • Ny asa hampanaovina,
  • Ny sokajy amin’ny asa,
  • Ny mari- karama  farany ambany mifanaraka amin’ny sokajy amin’ny asa,
  • Ny karaman’ny mpiasa,
  • Ny fotoana iantombohan’ny fananan-kerin’ilay fifanekena.            
 • Ny fanoratana  ny fifanekena amin’ny teny Malagasy na teny frantsay
 • Ny fanaovana dika roa mitovy ary tsy maintsy omena dika iray eo no ho eo ny mpiasa raha vao avy nosoniavin’ny roa tonta,
 • Ny fanaporofoina amin’ny fomba rehetra ny fifanekena, raha toa tsy vita an-tsoratra izany,
 • Ny tsy fandoavana hajian-ketra sy habam-panoratana

2. Ny momban’ny fifanekena voafe-potoana sy fe-potoana tsy voafetra :

a) Fifanekena voafe-potoana :

 • Ferana ho roa taona ny fe-potoana, azo havaozina indroa,
 • Mety hanaovana fifanekena voafe-potoana :
 1. Ny fifamatorana amina toe-javatra izay azo antoka ny hisehoany any aoriana na dia tsy miankina amin’ny sitrapon’ny roa tonta aza,
 2. Ny asa tsy tafiditra amin’ny anton-draharaha mahazatra ny orinasa,
 3. Ny fanatanterahana raharaha voafaritra ka ny fahavitany no iafaran’ny fifanekena.

Ireto avy ny fepetra mampiova ny fifanekena voafe-potoana :

 • Ny fifanekena voafe-potoana maharitra (06) enim-bolana farahakeliny dia miova ho azy ho fifanekena tsy voafe-potoana rehefa nohavaozina in-droa.
 • Ny fandraisana indray ny mpiasa voafatotry ny fifanekena voafe-potoana hiasa amin’ny toerana mitovy amin’izay notazoniny teo aloha taorian’ny fijanonana tsy mihoatra ny iray volana.

b) Raisina ho toy ny fifanekena tsy voafe-potoana

 • Ny fifanekena tsy nahafeno ny fepetra takian’ny fifanekena voafe-potoana,
 • Ny fifanekena voafe-potoana sy ny fifanekena hanao andran’asa ka mitohy tsy tapaka ny asa, rehefa dila ny fe-potoana voalaza,
 • Ny fifanekena ataon’ny mpikarama isan’andro manao asa mitsitapitapy mandritra ny enim-bolana (06) misesy ho an’ny mpampiasa iray, ary mahavita ny sala roapolo (20) andro iasana isam-bolana.

Ireto avy ny fepetra tanterahin’ny mpiasa eo am-panatanterahana ny asany :

 • Fanompanana ny asany ho an’ny mpampiasa iray,
 • Fanaovana asa tsy afaka mifaninana amin’ny orinasa misy azy na manimba ny fanatanterahana tsara ny raharaha nifanarahana,
 • Fitandrovany ny tsiambaratelon’ny asa, rehefa tapitra ny fifanekena,

d) Ireto avy ny fepetra tanterahin’ny mpampiasa mandritan’ny fifanekena :

Tsy azon’ny mpampiasa atao :

 • Ny fanovana ho amin’ny ratsiratsy kokoa ny fepetra ho heverina ho  mavesa-danja ho amin’ny fifanekena momba ny asa isam-batan’olona toy : ny sokajy  amin’ny asa, ny karama, ny toerana iasana,
 • Ny fanomezana andraikitr’izay manova fepetra mavesa-danja eo amin’ny fifanekena, ka  tsy nifanarahan’ny roa tonta,

Mitohy eo amin’ny mpampiasa vaovao sy ny mpiasan’ny orinasa ny fifanekena momba ny asa eo an-dalam-panatanterahana amin’ny andro isian’ny fiovana ny sata mifehy ny mpampiasa toy ny (fandovana,  fivarotana,  fanakambanana, fanovàn-draharaha, fampanjariana ho fikambanam-barotra, fanomezana hotrandahan’olon-kafa, fampanofana).